تقدیر از برگزارکنندگان

از برگزارکنندگان مسابقه ملی تصویرگری محیط زیست - اهواز 1398، تقدیر شد.

پذیرش عضویت رسمی

فراخوان "پذیرش عضویت رسمی" در انجمن مستقل طراحان گرافیک خوزستان

افتتاح نمایشگاه

آیین افتتاح نمایشگاه آثار برگزیده نخستین مسابقه ملی تصویرگری محیط زیست - اهواز ۱۳۹۸ و...

اعلام اسامی راه یافته گان بخش نمایشگاه

انجمن مستقل طراحان گرافیک خوزستان در یکی از نخستین فعالیت‌های خود و...

نمایشگاه گروهی نقاشی و تصویرسازی

گشایش: جمعه 11 بهمن ماه 98 / ساعت 18
بازدید: 12 تا...

آیین رو نمایی از کتاب "ماه نشان"

آیین رو نمایی از کتاب "ماه نشان"
به کوشش آیسودا زراسوندی
جمعه 15 آذر ماه 1398 / ساعت 17

مهلت ارسال آثار

دبیرخانه مسابقه ملی تصویرگری محیط زیست، توصیه می کند؛ هنرمندان تصویرگر از فرصت...

نمایشگاه تصویرسازی

نمایشگاه تصویرسازی "گروه همای"، برگرفته از داستان‌های شاهنامه، با هدف گردآمدن جمعی از اساتید گرافیک...

نمایشگاه گروهی تصویرسازی همای

کیوریتور: آیسودا زراسوندی
جمعی از اساتید گرافیک دانشگاه‌های...

برگزاری جلسه نمایش فیلم مستند

در این جلسه، گروهی از هنرمندان تصویرگران، جهت آشنایی با...

برگه پیشین 1 2 3 4 ... 12 برگه پسین
117 نوشتهآرشیو اخبار