گزارش تصویری هفته گرافیک ۱۳۹۶

مورخ ۹ / ۲ / ۱۳۹۶  جمعی از طراحان اهواز  با حمایت از برخی مسئولین نخستین روز از هفته ی گرافیک این شهر را به مناسبت "روز جهانی گرافیک" در افتتاحیه ی صمیمی و نسبت به انتظارات به  دور از حاشیه های همیشه  در "مکانی که موزه ی هنرهای معاصر شهر اهواز نبود!" گِرده هم آمدند و آیینِ همبستگی و کوششِ "دو دهه آثار گرافیک اهواز" را به رشته‌ی ایماژ در آوردند، جَوی که اعضای جامعه ی آن تا پیش از افتتاحیه حول محور هفته ی گرافیک اهواز در فضای مجازی در مجادله با یکدیگر، بحث های نقد محور و حتا دلخوری و... چیزی کم نگذاشته بودند، به هر روی و به نقل از برخی فعالان  این علم/هنرِ به ثبت نشسته، چه به صورت حرفه ای و چه به گونه ای که نقد ها و کاستی های بسیاری بر آن وارد باشد، هفته ی گرافیک اهواز ۹۶ پس از زحمات عده ای هنر دوست، حمایت برخی  اساتید و... برگزار گردید.
شایان به ذکر است که رویداد " هفته ی گرافیک " در شهر اهواز دو ساله شده.
پر واضح است که برگزاری این رخ داد در سال آینده، اما و اگر های بسیاری را به همراه  خواهد داشت چه از نظر سیاست‌های برگزاری این رخ داد چه از نظر نیروی کارشناس و غیره...
اما مهمی که بدیهی ست خودِ "شهر اهواز"  است و انتظار یک ساله ی آن با این سوال که آیا هفته‌ی گرافیک اهواز در سال آینده با تجربه و نگرش و هم فکریِ بیشتر و درخور تر برگزار خواهد شد یا...

جامعه‌ی گرافیک شهر اهواز آرزومند است که چهره ی ناب هنر را همواره و هر ساله مهمان خود بداند، البته با همیاری و همکاری هر چه بیشتر و بهترِ فعالان گرافیست در این رویداد خجسته و  تا کنون به ثمر نشسته...
"به امید روز های روشن برای گرافیک شهر اهواز "

"هفته ی گرافیک اهواز"
اردیبهشت ماهِ یک هزار و سیصد و نود و شش

2017_04_30/1396-02-1013.31.00.jpg 2017_04_30/1396-02-1020.40.13.jpg 2017_04_30/1396-02-1020.40.23.jpg 2017_04_30/1396-02-1020.40.31.jpg 2017_04_30/1396-02-1020.40.42.jpg 2017_04_30/1396-02-1020.40.49.jpg 2017_04_30/1396-02-1020.40.54.jpg 2017_04_30/1396-02-1020.40.59.jpg 2017_04_30/1396-02-1020.41.07.jpg 2017_04_30/1396-02-1020.41.14.jpg 2017_04_30/1396-02-1020.41.23.jpg 2017_04_30/1396-02-1020.41.34.jpg 2017_04_30/1396-02-1020.41.41.jpg 2017_04_30/1396-02-1020.41.46.jpg 2017_04_30/1396-02-1020.41.50.jpg 2017_04_30/1396-02-1020.41.55.jpg 2017_04_30/1396-02-1020.42.01.jpg 2017_04_30/1396-02-1020.42.06.jpg 2017_04_30/1396-02-1020.42.01_14937419041613211322.jpg 2017_04_30/1396-02-1020.42.11.jpg 2017_04_30/1396-02-1020.42.20.jpg 2017_04_30/1396-02-1020.42.25.jpg 2017_04_30/1396-02-1020.42.32.jpg 2017_04_30/1396-02-1020.42.37.jpg 2017_04_30/1396-02-1020.42.42.jpg 2017_04_30/1396-02-1020.42.49.jpg 2017_04_30/1396-02-1020.42.56.jpg 2017_04_30/1396-02-1020.43.01.jpg 2017_04_30/1396-02-1020.43.11.jpg 2017_04_30/1396-02-1020.43.20.jpg 2017_04_30/1396-02-1020.43.25.jpg 2017_04_30/1396-02-1020.43.31.jpg 2017_04_30/1396-02-1020.43.35.jpg 2017_04_30/1396-02-1020.43.48.jpg 2017_04_30/1396-02-1020.43.55.jpg 2017_04_30/1396-02-1020.44.00.jpg 2017_06_06/photo_2017-05-23_19-44-11.jpg 2017_06_06/photo_2017-05-23_19-44-17.jpg 2017_06_06/photo_2017-05-23_19-44-25.jpg 2017_06_06/photo_2017-05-23_19-45-28.jpg 2017_06_06/photo_2017-05-23_19-45-44.jpg 2017_06_06/photo_2017-05-23_19-45-47.jpg 2017_06_06/photo_2017-05-23_19-46-00.jpg 2017_06_06/photo_2017-05-23_19-46-03.jpg 2017_06_06/photo_2017-05-23_19-46-04.jpg 2017_06_06/photo_2017-05-23_19-47-16.jpg 2017_06_06/photo_2017-05-23_19-48-12.jpg 2017_06_06/photo_2017-05-23_19-49-52.jpg 2017_06_06/photo_2017-05-23_19-49-55.jpg 2017_06_06/photo_2017-05-23_19-50-55.jpg 2017_06_06/photo_2017-05-23_19-56-34.jpg 2017_06_06/photo_2017-05-23_19-56-35.jpg