نمایشگاه گروهی تصویرسازی همای

کیوریتور: آیسودا زراسوندی
جمعی از اساتید گرافیک دانشگاه‌های اهواز
مرضیه ابوعلی زاده بهبهانی/ سیما باوری/ نادیاتقوی/
آیسودا زراسوندی / بابک عطاریان /مرجان فرخ نژاد/ اکرم کلانتر هرمزی /مرجان نوروزی زاده
گشایش: چهارشنبه 3 مهر ماه 98 / ساعت 19 تا 22
ادامه نمایشگاه تا جمعه 5 مهر ماه / ساعت 18 تا 21
مکان: کیانپارس / خیابان مطهری شرقی / کافه سلین

Trackback URI: https://www.graphickhuzestan.com:443/main/index.php/trackbackNews/159