فراخوان مسابقه طراحی پوستر

فراخوان مسابقه طراحی پوستر «شهر من، قلب من»

مهلت:

تمديد شده تا دهم خرداد ماه ۱۳۹۸

هيات داوران:

اونيش امين الهي

مسعود محمدزاده

پرگل مشايخی

دبير هنري:

شكوه حسين پور

جوايز:

نفر اول: لوح تقدير و مبلغ نقدی يك ميليون تومان

نفر دوم: لوح تقدير و مبلغ نقدی هفتصد هزار تومان

نفر سوم: لوح تقدير و مبلغ نقدی پانصد هزار تومان

نفر چهارم تا دهم: لوح تقدير

به ٥٠ اثر راه يافته به نمايشگاه گواهی معتبر شركت در نمايشگاه اعطا خواهد شد.

هزینه برگزاری نمایشگاه:

به عهده برگزار كننده ميباشد.

Trackback URI: https://www.graphickhuzestan.com:443/main/index.php/trackbackNews/147