تصویرسازی

این کتاب اولین کتاب جامع فارسى دربارۀ گسترۀ وسیعى از حرفۀ تصویرگری است و سعى دارد مهم ترین بخش های فعالیت های تصویرسازى را بررسى کند.
بخش های کتاب شامل: تاریخچۀ تصویرسازى، تعریف تصویرسازى، جریان تولید تصویرسازى از خواندن متن و ایده تا پایان کار یک تصویرگرى، انواع تصویرسازى، و بخش مفصلى دربارۀ تصویرسازى براى کتاب های کودکان می باشد.

نشر نظر
قیمت : ۴۵۰۰۰۰ ریال

آدرس کانال: @Art_book1

photo_2017-10-07_10-29-40

برچسب‌ها:
Trackback URI: https://www.graphickhuzestan.com:443/main/index.php/trackbackNews/56