چاپ نخستین کتاب تصویرگران خوزستان

و سرانجام، چاپ نخستین کتاب تصویرگران خوزستان آغاز شد.
با سپاس از جناب آقای مهندس قانون، مدیریت محترم و پرسنل گرامی چاپ مینیاتور
بزودی زمان و مکان رونمایی کتاب اعلام خواهد شد.

Trackback URI: https://www.graphickhuzestan.com:443/main/index.php/trackbackNews/97