پوستر نمایشگاه هفته گرافیک رونمایی شد

پوستر نمایشگاه هفته گرافیک با حضور محمد جوروند، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، ناصر چنانی معاون هنری این اداره، محمد کاظم فلسفی دبیر هفته گرافیک اهواز و اصحاب رسانه رونمایی شد.
فراخـوان طراحـی پوستـر نمایشگاه هفته گرافیک، در فروردین ماه سال جاری منتشر و تا پایان مهلت تعیین شده " دوم اردیبهشت ماه" 70 اثر از طراحان گرافیک استان خوزستان دریافت شد.
پوستر رونمایی شده اثری از محمد سلج محمودی است که از میان آثار دریافتی با داوری استاد فرزاد ادیبی عضو هیئت مدیره انجمن طراحان گرافیک، انتخاب شده است.
گفتنی است، نمایشگاه هفته گرافیـک در استان خوزستان بـا عنـوان منتخـب آثـار دو دهـه گرافیـک اهـواز از 9 الـی 13 اردیبهشـت، همزمـان بـا روز جهانـی گرافیـک در  27 آوریـل به همت جامعـه طراحـان گرافیـک اهـواز و حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان برگزار می شود.

Trackback URI: https://www.graphickhuzestan.com:443/main/index.php/trackbackNews/8