نمایشگاه پوسترهای ایرانی

نمایشگاه پوسترهای ایرانی
برای نمایشگاه های پوستر و بخش جنبی با پوسترهایی 
از سال ۱۳۲۸ تاکنون
انتشارات: پویانما 
قیمت : ۲۵۰۰۰۰ ریال
آدرس کانال: Art_book1@

Trackback URI: https://www.graphickhuzestan.com:443/main/index.php/trackbackNews/86