نمایشگاه تصویرگری هزارویکشب

نمایشگاه تصویرگری هزارویکشب 
به همت انجمن تصویرگران وعلی بوذری
بمناسبت یکصدو هفتادمین سال ترجمه هزارو یکشب 
انتشارات: پویانما 
قیمت: ۴۵۰۰۰۰ ریال

آدرس کانال: Art_book1@

Trackback URI: https://www.graphickhuzestan.com:443/main/index.php/trackbackNews/88